Algemene aankoopvoorwaarden AMC

Algemene aankoopvoorwaarden ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV (ook A.M.C. genoemd.)

 

Toepasselijkheid en aanvaarding algemene aankoopvoorwaarden

 1. De term “LEVERANCIER” moet in de breedste zin van het woord begrepen worden, d.w.z. al wie de bestelbon, of enige ander hiermee gelijk te stellen document, uitvoert. In de hierna volgende artikelen wordt de firma, dewelke verwijst naar deze algemene aankoopvoorwaarden ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, hierna “ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV” genoemd.
 2. De algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, bestellingen, en andere rechtshandelingen van de door DE LEVERANCIER aan ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV leveringen, verrichten van diensten, uitvoeren en verrichten van overige werkzaamheden.”
 3. DE LEVERANCIER verzaakt volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden, weze het stilzwijgend of uitdrukkelijk. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van DE LEVERANCIER zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Door de loutere uitvoering van de bestelling die ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV hem overmaakt aanvaardt DE LEVERANCIER uitdrukkelijk dat deze aankoopvoorwaarden van toepassing zijn. DE LEVERANCIER erkent voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 5. Enkel indien en op voorwaarde dat ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV schriftelijk en uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van DE LEVERANCIER heeft aanvaard, kunnen deze voorwaarden toepassing vinden. Ook alle overige afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 6. De term “LEVERINGEN”, hierna gebruikt moet in de breedste zin van het woord begrepen worden d.w.z. omvattende onder meer, doch niet limitatief: goederen, diensten, uitvoering prestaties e.d.

 

Aanvaarding van de bestellingen

 1. Er mag niets geleverd of uitgevoerd worden zonder de ontvangst van een geldige bestelbon. Alle kosten als gevolg van het opstellen van een offerte, zijn voor rekening van DE LEVERANCIER.
 2. De overeenkomst tussen ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV en DE LEVERANCIER komt tot stand indien DE LEVERANCIER een opdracht, dan wel bestelbon, etc. schriftelijk heeft aanvaard Elke bestelling dient door DE LEVERANCIER onmiddellijk schriftelijk bevestigd te worden met vermelding van prijs en leveringstermijn. De elementen vervat in de bestelbon van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV primeren op de elementen vervat in de orderbevestiging van DE LEVERANCIER.
 3. Indien ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV binnen de veertien kalenderdagen na haar bestelling deze bevestiging niet heeft ontvangen, beschouwt ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV het akkoord van DE LEVERANCIER als verworven. Ook een begin van uitvoering geldt als bevestiging. of In deze heeft ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV het recht de bestelling te wijzigen of te annuleren zonder dat DE LEVERANCIER op enige vergoeding aanspraak kan maken.
 4. Elke wijziging, zelfs gedeeltelijk, van de voorwaarden van de bestelling, in het bijzonder van de prijs en de leveringstermijn, geeft ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV het recht de bestelling te wijzigen of te annuleren zonder dat DE LEVERANCIER op enige vergoeding aanspraak kan maken.
 5. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV aanvaardt geen annulering van bestelling, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de LEVERANCIER een forfaitaire vergoeding van 1% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Leveringstermijn en vergoeding

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend voor DE LEVERENCIER. Afwijkingen zijn slechts mogelijk mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.
 2. De stipte nakoming van de leverings-of uitvoeringstermijn maakt een essentiële substantiële voorwaarde uit voor ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, zonder dewelke geen overeenkomst zou gesloten zijn . Wanneer na aanvaarding van de bestelling DE LEVERANCIER merkt dat er vertragingen in de levering zal zijn, zal DE LEVERANCIER onmiddellijk ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV op de hoogte brengen onder vermelding van de feitelijke omstandigheden die tijdige nakoming in de weg staan. DE LEVERANCIER zal alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen te minimaliseren. Hij zal alle beschikbare middelen inzetten om de vertraging te reduceren, ongeacht het feit of die door hemzelf, zijn onderaannemers of door andere partijen is veroorzaakt. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV zal dan het recht hebben de bestelling geheel of gedeeltelijk mogen wijzigen. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV heeft eveneens het recht om, zonder bijkomende kosten of vergoeding, de bestelling te annuleren, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen van DE LEVERANCIER. Ingeval van vertraging behoudt ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV zich het recht voor, en dit voor zover hij de bestelling krachtens het voorgaande niet in zijn geheel heeft opgezegd, zonder voorafgaandelijke verwittiging, een vergoeding op te eisen van 1% van de waarde der te leveren prestaties en/of goederen, onverminderd het recht van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV om hogere schade en kosten te bewijzen. Deze vergoeding is provisioneel, wordt berekend per week vertraging, waarbij elke begonnen week als een volle week geldt, en is opeisbaar vanaf het ogenblik van de tekortkoming van DE LEVERANCIER zonder dat ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV het bestaan van enige schade dient aan te tonen. DE LEVERANCIER zal steeds gehouden zijn tot de integrale vergoeding en herstelling van de door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV geleden schade. Het toepassen van voorvermelde vergoeding wegens vertraging doet geenszins afbreuk aan andere rechtsmiddelen waarover ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV met betrekking tot de opgelopen vertragingen beschikt. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV zal het bedrag van deze vergoeding inhouden op het te betalen bedrag bij de betaling van de facturen.
 3. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV heeft het recht om de levering van een bestelling die zij heeft geplaatst bij een LEVERANCIER kosteloos uit te stellen voor een periode van maximaal één jaar. Behoudens voorafgaandelijk akkoord van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, kan geen enkele wijziging of annullatie van bestelling aanvaard worden door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV

 

Prijzen, kosten, verpakking en verzekering

 1. De prijs wordt bepaald exclusief B.T.W.
 2. De prijzen zijn vast en niet voor herziening of wijziging vatbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV en DE LEVERANCIER.
 3. De levering is vrij van alle onkosten en dus alle transport-, verpakkings-, verzekeringskosten en inclusief eventuele andere bijkomende kosten of heffingen door derden of anderszins zijn inbegrepen en geschiedt op de door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV aangegeven leverings-en of uitvoeringsplaats. De levering geschiedt op risico van DE LEVERANCIER. Iedere beschadiging ten gevolge van ontoereikende verpakking na levering door DE LEVERANCIER is ten laste van DE LEVERANCIER.
 4. Het terugzenden van geconsigneerde verpakking geschiedt zonder kosten voor ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Aanvaarding van de levering

 1. De leverancier verbindt er zich toe de goederen te leveren op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden in de bestelbon of orderbevestiging bepaald.
 2. De aanvaarding van de leveringen vindt slechts plaats na de oplevering van het totaalprojecten dus na de ontvangst van de levering, de controle van de leveringen door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, inbouw en test van het geheel bij zijn eindklant. Gewicht, hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit met de bestelling worden door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV nagezien en het resultaat van dit nazicht dient door DE LEVERANCIER aanvaard te worden. Worden als gevolg van dit nazicht de leveringen geweigerd, dan kan ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en kan DE LEVERANCIER uit dien hoofde geen enkele vergoeding eisen. Het staat DE LEVERANCIER vrij bij het nazicht aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen.
 3. De leveringen worden minstens gedurende twee jaar vanaf de datum van aanvaarding door de eindgebruiker tegen alle fouten gewaarborgd. De waarborg omvat eveneens, doch niet beperkt tot, alle kosten van wedden, lonen, verplaatsing en eventueel logement. De duur van de waarborg zal automatisch verlengd worden met de termijn, die voor de herstelling en het opnieuw in gebruik nemen van alle gebrekkige stukken nodig is.
 4. De afleveringsnota’s of uitvoeringsbons dienen, voor ontvangst of uitvoering, ondertekend te worden door een afgevaardigde van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, welke zijn naam en identificatienummer moet vermelden op de documenten van DE LEVERANCIER. DE LEVERANCIER draagt het risico minstens tot op het ogenblik van de ondertekening van deze nota’s of bons door de afgevaardigde van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.
 5. Indien DE LEVERANCIER meerwerken uitvoert, kan enkel de verantwoordelijke projectleider van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV deze uren aftekenen.

 

Facturatie

 1. De facturen en afleveringsnota’s dienen opgemaakt te worden op naam van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, met vermelding van de referte zoals bestelbonnummer en contactpersoon. Bij gebreke waaraan ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV zich het recht voorbehoudt om 50,00 Euro als administratieve kost in mindering te brengen van het te betalen bedrag.
 2. Voor iedere verzending en iedere bestelling dienen afzonderlijke facturen opgemaakt te worden. Administratiekosten of andere kosten mogen niet aangerekend worden door DE LEVERANCIER, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst.
 3. Bij niet naleven van deze regels zal de factuur als nietig en van generlei waarde beschouwd worden totdat DE LEVERANCIER de nodige verbeteringen aangebracht heeft en behoudt ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV zich het recht voor de vergoeding uit artikel 23 aan te rekenen.

 

Betalingen

 1. Facturatie kan pas gebeuren na levering op de door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV aangegeven leverings-en of uitvoeringsplaats. Ingeval van levering dient binnen twee (2) maanden na de levering een factuur te worden ingediend. De betaling gebeurt ten vroegste, en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, 60 dagen einde maand na controle ter verificatie van de conformiteit en aanvaarding van de leveringen, zoals bepaald in artikel 13. Iedere betaling die vroeger zou gebeuren, gebeurt steeds onder voorbehoud van de uit te voeren verificatie, waarbij ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV zich het recht voorbehoudt de terugvordering van de betaling bij niet conformiteit zal eisen. Iedere betaling die voor het einde van de overeengekomen termijn gebeurt, geeft ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV het recht een vergoeding in mindering te brengen van 1% per maand dat deze betaling vroeger werd uitgevoerd. Bij aanvaarding van een wissel zijn de verdisconteringskosten ten laste van DE LEVERANCIER.

 

Niet conforme levering

 1. De bestellingen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV
 2. De richtlijnen van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV in verband met afmetingen, kwaliteit, wijze van uitvoering enz., alsook de wettelijke bepalingen moeten strikt worden nageleefd. De strikte naleving vormt een substantiële en essentiële voorwaarde, zonder dewelke geen overeenkomst zou zijn aangegaan met DE LEVERANCIER.
 3. Indien stalen, leveringen en prestaties niet in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, de richtlijnen van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV of met wat er tussen de partijen was overeengekomen, zal ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV – zelfs wanneer het nazicht tot monsters beperkt blijft – het recht hebben ofwel de koop in zijn geheel of gedeeltelijk op te zeggen, onverminderd de schadevergoeding, ofwel een prijsvermindering te eisen, ofwel zelf de afwerkings- en herstellingskosten op kosten van DE LEVERANCIER te laten uitvoeren, ofwel van laatstgenoemde een nieuwe levering of afwerkingswerkzaamheden te eisen. Hetzelfde geldt indien er na de levering gebreken worden aan het licht gebracht, zelfs na de garantieperiode, die ten minste twee jaar zal bedragen.
 4. Indien AMC de koop in zijn geheel of gedeeltelijk heeft opgezegd, zal het materiaal dat door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV ter beschikking is gesteld aan DE LEVERANCIER volledig worden vergoed of kan op besluit van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, nieuw materiaal aangekocht worden door DE LEVERANCIER, dat gelijk is aan het materiaal dat werd ter beschikking gesteld door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. De kosten van dit nieuw materiaal worden volledig gedragen door DE LEVERANCIER.
 5. DE LEVERANCIER erkent diens aansprakelijkheid voor alle bewezen schade (zowel directe als indirecte schade), geleden door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV en derden, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit de geleverde goederen of diensten. DE LEVERANCIER doet uitdrukkelijk afstand van iedere beperking van diens aansprakelijkheid door beperkingen in de tijd om aansprakelijk gesteld te worden, begrenzingen van de desgevallend te betalen schadevergoeding, beperkingen in de wijze van schadevergoeding, beperkingen op gebied van bewijsrecht en alle overige bepalingen die een integrale schadevergoeding in de weg staan dewelke DE LEVERANCIER zou putten uit diens voorwaarden, gebruiken in de sector of niet-dwingende wetsbepalingen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. De materialen, die ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV aan DE LEVERANCIER ter beschikking stelt, blijven zijn eigendom (zelf gedurende de bewerking of de verwerking ervan) en zullen als dusdanig afzonderlijk moeten worden opgeslagen, gemarkeerd en beheerd. Deze materialen mogen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestellingen van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. DE LEVERANCIER verbindt zich ertoe de beschadigde of verloren delen te vervangen. Indien DE LEVERANCIER door een niet conforme levering aan de materialen ter beschikking gesteld door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, deze materialen schade berokkent, is zij verplicht ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV te voorzien van een schadevergoeding en kan ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV de overeenkomst bovenop deze schadevergoeding stopzetten. Indien DE LEVERANCIER tijdens de uitvoering van de bestelling op de materialen ter beschikking gesteld door ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV , door gebrekkige prestaties of verkeerde uitvoering van de bestelling, of niet conforme levering, deze materialen beschadigt, is zij verplicht de kosten te dragen voor het nieuwe materiaal en voor het uitvoeren van de bestelling door een derde partij.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien op de levering of bijbehoren intellectuele eigendomsrechten rusten, verkrijgt ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV daarvan kosteloos het gebruiks-en vermenigvuldigingsrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie. DE LEVERANCIER garandeert dat de levering geen inbreuk pleegt op de intellectuele rechten van derden en vrijwaart ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken en zal ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.
 2. De tekeningen, schetsen, schema’s en berekeningen gevoegd bij de prijsaanvragen of bestellingen vanwege ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, dienen als vertrouwelijke documenten te worden beschouwd, blijven eigendom van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV en mogen in geen geval zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV aan derden meegedeeld worden. DE LEVERANCIER verbindt er zich toe voor publiciteits- of eender welke andere doeleinden, geen gebruik te maken van tekeningen, schetsen, foto’s of andere afbeeldingen van goederen of diensten die voor rekening van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV en volgens gegevens van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV gemaakt werden.
 1. DE LEVERANCIER zal alle bedrijfsinformatie, financiële, wetenschappelijke of technische informatie die betrekking heeft op ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV of met haar gelieerde vennootschappen waartoe hij toegang heeft in het kader van de verkoop van de goederen of diensten aan ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, geheimhouden en deze informatie niet openbaar maken of op enige wijze gebruiken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene omstandigheden die zich buiten de wil en de redelijke controle van één van de partijen voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst, niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan henkunnen worden toegerekend en zonder haar fout of nalatigheid zijn gebeurd evenals in hun geheel of gedeeltelijk niet door de partij konden worden voorkomen via redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid en bovendien de uitvoering van de overeenkomst absoluut onmogelijk maken.
 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen met een geval van overmacht wordt niet bedoeld :
 • een prijsstijging van de materialen
 • imperatieve loonstijgingen
 • gebrek aan personeel
 • stakingen
 • wanprestatie van door DE LEVERANCIER ingeschakelde derden
 • technische defecten, normale slijtage of storingen van goederen en apparatuur;
 • liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij DE LEVERANCIER
 • overheidsmaatregelen ten laste van DE LEVERANCIER geen geval uitmaken van overmacht.
 1. De partij die door een geval van overmacht verhinderd is bij de uitvoering van één van haar verplichtingen, zal de andere partij zonder verwijl op de hoogte brengen van de gebeurtenissen of omstandigheden waaruit het geval van overmacht bestaat, de geraamde duur van die gebeurtenissen, omstandigheden en hun gevolgen en van de verplichtingen die hierdoor niet kunnen worden nagekomen en de verwachte duur van die niet-nakoming. De partij moet deze kennisgeving verstrekken uiterlijk binnen drie (3) werkdagen via schriftelijke kennisgeving, na na de datum waarop het geval van overmacht voor de eerste keer door de partij werd vastgesteld.Vervolgens moet de zich op overmacht beroepende partij de andere stipt op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in verband met de overmacht. De zich op overmacht beroepende partij zal de andere partij met name inlichten over de exacte datum waarop de overmacht niet langer bestaat en van de mate waarin de uitvoering van haar verplichtingen nadelig werd beïnvloed. De zich op overmacht beroepende partij moet bij deze schriftelijke kennisgeving documentatie ter staving voegen. De bewijs last voor het bestaan van overmacht ligt bij de partij die zich erop wil beroepen.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen, mag de andere partij de overeenkomst beëindigen bij aangetekend schrijven, en dit zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. Het bestaan van overmacht ontneemt alle aansprakelijkheid uit hoofde van de niet-uitvoering van de overeenkomst tijdens de overmacht, zowel van DE LEVERANCIER als van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Wijzigingen en nietigheid van de algemene aankoopvoorwaarden

 1. De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel mee.
 2. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.
 3. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV heeft het recht de algemene aankoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene inkoopvoorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking.

 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 1. Elk geschil tussen de partijen in verband met de interpretatie of de uitvoering van hun overeenkomsten zal uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement en de afdeling van de plaats van de maatschappelijke zetel van ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV behoren. Laatstgenoemde behoudt zich echter de mogelijkheid voor om als eisende partij de zaak voor te leggen aan eender welke andere rechtbank naar keuze. Het Belgisch recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. De versie in de Nederlandse taal primeert steeds op alle andere versies.

 

ENGLISH:

 

General purchase conditions of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV (also called A.M.C.)

 

Applicability and acceptance of general purchase conditions

 1. The term “SUPPLIER” must be understood in the broadest sense of the word, that is to say, anyone who executes the order form or any other equivalent document. In the following articles, the company which refers to these general purchase conditions ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, hereinafter referred to as “ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV”.
 2. The general purchase conditions apply to all purchase agreements, orders, and other legal acts of the deliveries, products, services, performance and other work to the ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV by THE SUPPLIER. “
 3. THE SUPPLIER completely fails to apply its own general terms and conditions upon acceptance of these general terms and conditions, either tacitly or explicitly. General conditions, under whatever name, of THE SUPPLIER are explicitly not applicable.
 4. By the mere execution of the order that ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV transfers to THE SUPPLIER, THE SUPPLIER expressly accepts that these purchase conditions apply. THE SUPPLIER acknowledges prior knowledge of and acceptance of these general terms and conditions.
 5. Only if and on condition that ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV has explicitly accepted the general terms and conditions of THE SUPPLIER, can these conditions apply. Also all other deviations and / or additions to these general terms and conditions can only be agreed in writing.
 6. The term “DELIVERIES”, hereinafter used, must be understood in the broadest sense of the word, that is, including but not limited to: goods, services, performance, etc.

 

Acceptance of the orders

 1. Nothing may be delivered or executed without the receipt of a valid order form. All costs resulting from the preparation of an offer are at the expense of THE SUPPLIER.
 2. The agreement between ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV and THE SUPPLIER is established if THE SUPPLIER has accepted an order or order form etc. in writing. Each order must be confirmed in writing by THE SUPPLIER immediately stating the price and delivery period. The elements contained in the order form of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV take precedence over the elements contained in the order confirmation from THE SUPPLIER.
 3. If ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV has not received this confirmation within fourteen calendar days of its order, ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV considers the agreement of THE SUPPLIER as acquired. A start of execution also serves as confirmation. or In this, ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV has the right to change or cancel the order without the SUPPLIER being able to claim any compensation.
 4. Any change, even for a part, of the conditions of the order, in particular of the price and the delivery term, gives ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV the right to change or cancel the order without the SUPPLIER being able to claim any compensation.
 5. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV does not accept cancellation of order, unless agreed in advance in writing. Any cancellation of the order must be done in writing. In the event of cancellation, the SUPPLIER will owe a flat fee of 1% of the price of the order, subject to proof of higher damage by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Delivery time and reimbursement

 1. The agreed delivery periods are binding for THE SUPPLIER. Deviations are only possible with the prior written consent of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.
 2. Punctual compliance with the delivery or execution period is an essential substantial condition for ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, without which no agreement would have been concluded. If, upon acceptance of the order, THE SUPPLIER observes that there will be delays in delivery, THE SUPPLIER will immediately inform ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV stating the actual circumstances that impede timely fulfillment. THE SUPPLIER will take all reasonable steps to minimize the consequences. He will use all available means to reduce the delay, regardless of whether it is caused by himself, his subcontractors or by other parties. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV will then have the right to change the order in whole or in part. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV also has the right to cancel the order without additional costs or compensation, without prejudice to the right to claim compensation from THE SUPPLIER. In the event of delay, ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV reserves the right, in so far as it has not canceled the order in its entirety in full, without prior notice, to demand compensation of 1% of the value of the services to be delivered and / or goods, without prejudice to the right of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV to prove higher damage and costs. This compensation is provisional, is calculated per week of delay, with each commenced week as a full week, and is due from the moment of the shortcoming of THE SUPPLIER without ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV having to prove the existence of any damage. THE SUPPLIER shall always be bound to the full compensation and repair of the damage suffered by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. The application of the aforementioned compensation for delay does not in any way affect other remedies available to ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV with respect to the delays incurred. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV will deduct the amount of this compensation from the amount payable when the invoices are paid.
 3. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV has the right to postpone the delivery of an order placed with a SUPPLIER free of charge for a maximum period of one year. Unless ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV has agreed in advance, no change or cancellation of an order can be accepted by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Prices, costs, packaging and insurance

 1. The price is determined excluding V.A.T.
 2. The prices are fixed and can not be reviewed or altered, unless otherwise agreed in writing between ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV and THE SUPPLIER.
 3. The delivery is free of all expenses and therefore all transport, packaging, insurance costs and possibly other additional costs or levies or anything else by third parties are included and are made at the delivery location and / or execution location indicated by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. The delivery is at the risk of THE SUPPLIER. Any damage resulting from inadequate packaging after delivery by THE SUPPLIER is at the expense of THE SUPPLIER.
 4. The return of consigned packaging is free of charge for ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Acceptance of the delivery

 1. The supplier undertakes to deliver the goods at the time, place and in the circumstances specified in the order form or order confirmation.
 2. Acceptance of the deliveries takes place only after the completion of the total projects, which means after receipt of the delivery, the inspection of the deliveries by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, installation and testing of the whole at its end customer. Weight, quantity, quality and conformity with the order are reviewed by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV and the result of this inspection must be accepted by THE SUPPLIER. If deliveries are refused as a result of this review, ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV may dissolve this agreement in whole or in part and THE SUPPLIER may not demand any compensation on that basis. The SUPPLIER is free to be present at the review or to be represented.
 3. Deliveries are guaranteed for all errors for at least two years from the date of acceptance by the end-user. The guarantee also includes, but is not limited to, all costs of salaries, wages, travel and any lodging. The duration of the guarantee will automatically be extended by the period required for the repair and re-use of all faulty parts.
 4. The delivery notes or performance certificates must be signed, before receipt or execution, by a representative of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, who must state his name and identification number on the documents of THE SUPPLIER. THE SUPPLIER shall bear the risk at least until the signing of these invoices or bills by the representative of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.
 5. If THE SUPPLIER performs additional work, only the responsible project manager of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV may sign these hours.

 

Billing

 1. The invoices and delivery notes must be drawn up in the name of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, stating the reference such as order number and contact person. In the absence of which ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV reserves the right to deduct 50.00 Euro as administrative costs from the amount to be paid.
 2. Separate invoices must be prepared for each shipment and every order. Administrative costs or other costs may not be charged by THE SUPPLIER, unless otherwise agreed in writing.
 3. In the event of non-compliance with these rules, the invoice will be regarded as void and of no value until THE SUPPLIER has made the necessary improvements and ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV reserves the right to charge the reimbursement from article 23.

 

Payments

 1. Invoicing can only take place after delivery at the delivery location and / or execution location indicated by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. In case of delivery, an invoice must be submitted within two (2) months after delivery. The payment is made at the earliest, and unless agreed otherwise in writing, 60 days at the end of the month after verification to verify the conformity and acceptance of the deliveries, as stipulated in article 13. Any payment that occured before, is always subject to the verification, in which ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV reserves the right to demand repayment of the payment in the event of non-compliance. Every payment made before the end of the agreed term gives ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV the right to deduct a fee of 1% per month that this payment was made earlier. When accepting a bill of exchange, the discounting costs are charged to THE SUPPLIER.

 

Non-compliant delivery

 1. The orders are delivered as stipulated in the order form of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF
 2. The guidelines of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV in connection with dimensions, quality, manner of execution, etc., as well as the legal provisions must be strictly observed. Strict compliance is a substantial and essential condition, without which no agreement would have been entered into with THE SUPPLIER.
 3. If samples, deliveries and performances are not in accordance with the statutory provisions, the guidelines of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV or with what has been agreed between the parties, ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV – even if inspection of samples is limited – will have the right to terminate the purchase in whole or in part, without prejudice to the compensation, or to demand a price reduction, or to have the finishing and repair costs incurred at the expense of THE SUPPLIER, or to demand a new delivery or finishing work from THE SUPPLIER. The same applies if defects are brought to light after delivery, even after the guarantee period, which will be at least two years.
 4. If AMC has canceled the sale in whole or in part, the material made available by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV to THE SUPPLIER will be fully refunded or, at the decision of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, new material may be purchased by THE SUPPLIER , which is equal to the material that was made available by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. The costs of this new material are fully borne by THE SUPPLIER.
 5. THE SUPPLIER acknowledges his liability for all proven damage (both direct and indirect damage), suffered by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV and third parties, wholly or partially resulting from the delivered goods or services. THE SUPPLIER expressly waives any limitation of his liability by limitations in time to be held liable, limitations of the compensation to be paid, limitations in the manner of compensation, limitations in the field of evidence and all other provisions that THE SUPPLIER would draw on its conditions, use in the sector or non-mandatory legal provisions that are standing in the way of full compensation.

 

Reservation of ownership

 1. The materials that ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV makes available to THE SUPPLIER remain their property (even during processing or processing) and as such must be stored, marked and managed separately. These materials may only be used for the execution of the orders of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF. THE SUPPLIER undertakes to replace the damaged or lost parts. If, due to a non-conforming delivery, the materials made available by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, THE SUPPLIER damages these materials, THE SUPPLIER is obliged to provide ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV with compensation and ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV can terminate the agreement on top of this compensation. If THE SUPPLIER, during the execution of the order on the materials made available by ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, due to faulty performance or incorrect execution of the order, or non-conforming delivery, damages these materials, THE SUPPLIER is obliged to bear the costs for the new material and for the execution of the order by a third party.

 

Intellectual property rights

 1. If intellectual property rights are vested in the delivery or accessories, ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV obtains free of charge the right of use and multiplication by means of a non-exclusive, worldwide, perpetual license. THE SUPPLIER guarantees that the delivery does not infringe on the intellectual rights of third parties and indemnifies ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV for claims by third parties due to (alleged) breaches and will compensate ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV all damage suffered as a result.
 2. The drawings, sketches, diagrams and calculations attached to the price requests or orders from  ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, must be regarded as confidential documents, remain the property of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV and may in no case be communicated to third parties without the express written consent of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV. THE SUPPLIER undertakes, for publicity or any other purpose, not to make use of drawings, sketches, photographs or other images of goods or services that have been made for the account of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV and according to data from ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV .
 1. THE SUPPLIER shall keep all company information, financial, scientific or technical information relating to ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV or its affiliated companies to which it has access in the context of the sale of the goods or services to ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV, confidential and will not disclose this information or use it in any way, except with the express written consent of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Force Majeure

 1. Force majeure means all unforeseen circumstances that occur outside the control and reasonable control of one of the parties after the conclusion of the agreement, can not be directly or indirectly attributed to them and have occurred without fault or negligence as in their part or all of them could not be prevented by the party through reasonable care and expertise and, moreover, make the execution of the contract absolutely impossible.
 2. The parties expressly agree that with a case of force majeure is not meant:

– a price increase of the materials

– mandatory wage increases

– lack of staff

– strikes

– breach of contract by third parties engaged by THE SUPPLIER

– technical defects, normal wear and tear or faults of goods and equipment;

– liquidity or solvency problems at THE SUPPLIER

– government measures at the expense of THE SUPPLIER

do not constitute a case of force majeure.

 1. The party that is prevented from carrying out one of its obligations by a case of force majeure shall inform the other party without delay of the events or circumstances which constitute the case of force majeure, the estimated duration of those events, circumstances and their consequences and of the obligations that can not be fulfilled and the expected duration of such non-compliance. The Party must provide this notification within no more than three (3) working days by written notice, after the date on which the force majeure was first established by the Party for the first time. Subsequently, the party that invokes force majeure must keep the other punctual informed of important developments in connection with the force majeure. The party invoking force majeure shall in particular inform the other party of the exact date on which the force majeure no longer exists and of the extent to which the performance of its obligations was adversely affected. The party invoking force majeure must add supporting documentation to this written notice. The burden of proof of the existence of force majeure lies with the party that wishes to invoke it.
 2. If the force majeure lasts longer than thirty (30) days, the other party may enter into the agreement termination by registered letter, without any compensation being due. The existence of force majeure relapses all liability for non – performance of the agreement during the force majeure both of THE SUPPLIER and of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV.

 

Changes and nullity of the general purchase conditions

 1. The nullity of one or more clauses of the general terms and conditions does not entail the nullity of the whole.
 2. The parties undertake to replace the void clause (s) with a legally valid clause, or clauses, that will correspond to the original intention of the parties and the spirit of the agreement, or will connect as close as possible to them.
 3. ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF NV has the right to change or supplement the general purchase conditions. Changes and additions to these general purchase conditions take effect thirty (30) days after written notification.

 

Competent court and applicable law

 1. Any dispute between the parties in connection with the interpretation or execution of their agreements shall exclusively fall within the territorial jurisdiction of the judicial district and the department of the place of registered office of ALGEMEEN METAAL CONSTRUCTIEBEDRIJF. However, the latter reserves the possibility to present the case as plaintiff to any other court of his choice. Belgian law applies. The Vienna Sales Convention does not apply. The version in the Dutch language always prevails on all other versions.